Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.3.2021.


Rekisterinpitäjä, rekisteriasioita hoitava henkilö 

Anni Järviö
Y-tunnus: 3193269-5
Puhelinnumero: 045 161 3330
Sähköpostiosoite: jarvioanni@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa:
Laulutuntivaraukset
Laskutus
Yhteydenpito
Asiakassuhteen hoitaminen
Vapaista tunneista, kursseista ja oppilaspaikoista ilmoittaminen
Verkkosivuvierailujen seuranta ja analysointi
Tilausten hallinnointi
Tuntien suunnittelu

​Asiakastietoja säilytetään Anni Järviön käyttämissä tietokannoissa. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään silloin, kun asiakas on ilmaissut, ettei jatka laulutunneilla käymistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä, sähköpostitse, verkkosivujen lomakkeella, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai laulutunneilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen sijainti saattaa olla varaus- ja maksutavasta liikkuen kolmannen osapuolen palvelimella, kuten Osuuspankissa (laskutuspalvelu).

 Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu, sekä vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

Kirjallinen pyyntö henkilötietojen tarkastamisesta tai oikaisusta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).